ENERJİ

Yenilenebilir Enerji Kaynakları olan; Hidrolik, Rüzgar, Güneş, Biokütle, Jeotermal ve Dalga enerjisi ile Doğalgaz çevrim santrali ile ENH alanlarında; ESER PROJE VE MÜHENDİSLİK tarafından verilen hizmetler:


 • Fizibilite Raporları
 • ÇED, Harita alımı, jeolojik-jeoteknik etütler ve yasal izinlerin alınması
 • Kati ve Uygulama Projesi yapımı, İhale Dosyası ve Keşiflerinin hazırlanması
 • Proje Finansmanı için Yapılabilirlik dosyalarının hazırlanması
 • Türbin, Jeneratör ve diğer elektromekanik ekipman seçimleri
 • Banka veya Finans Kuruluşları için Müşavirlik ve Değerleme Hizmetleri
 • Yapım Kontrollüğü Hizmetleri


Hidroelektrik Enerji


 • Ülkemizdeki suların hidrolik potansiyelinin daha iyi değerlendirilebilmesi,
 • Ucuz ve güvenli bir Enerji Üretim ağının oluşması,
 • Çevreci, yenilenebilir bir Enerji Politikasının oluşturulabilmesi,
 • Yatırım ve işletme maliyetlerinin düşüklüğü


Nedeniyle Depolamalı/Nehir Tipi Hidroelektrik Santrallerinin hayata geçirilmesi ülkemiz açısından büyük önem taşımaktadır.


Rüzgar Enerjisi


Yenilenebilir enerji kaynaklarından olan ve teknolojisi en hızlı gelişen rüzgar enerjisidir. Rüzgar enerjisi doğada serbest halde ve bol olarak bulunması ile dışa bağımlı olmayan temiz bir enerji kaynağıdır.


Rüzgar enerjisi sistemlerinin tasarımı, planlaması ve çalıştırılması için rüzgarın karakteristiklerinin tüm detaylarıyla bilinmesi gerekmektedir. Türbin yerleşimi ve rüzgar enerji potansiyelinin belirlenebilmesi için uzun süreli güvenilir verilere ihtiyaç duyulmaktadır.


Güneş Enerjisi


Güneş enerjisi, Güneş’ ten gelen ve ısı üretebilen, kimyasal tepkimelere yol açabilen ya da doğrudan elektriğe dönüştürülebilen ışınımlardır. Güneş son derece büyük bir enerji kaynağıdır ve Güneş ışınımı da Yer’ in aldığı en zengin enerji kaynağıdır, ama bu ışınım yoğunluğu (şiddeti) Yer yüzeyinde oldukça düşüktür. Buna karşın 20. yüzyılda Güneş enerjisi, kömür ve petrol gibi fosil yakıtların tersine son derece temiz ve tükenmez bir enerji kaynağı olarak daha fazla ilgi çekmeye başlamıştır.


Yer yüzeyinde Güneş ışınımının yoğunluğunun zayıf olması nedeniyle, her kolektör tipinin de yüzey alanının geniş olması gerekir. Bu nedenle ilk yatırım bedelleri oldukça yüksektir.


ESER PROJE VE MÜHENDİSLİK Türkiye için yeni bir çalışma alanı olan güneş enerjisi konusunda gerek bu konudaki yatırımların değerlendirilmesi gerekse yapılabilirlik dosyalarının hazırlanması konusunda çalışmalar sunmaktadır. Bu alanda yetkin Avrupa Birliği üyesi uzman firmalarla işbirliği içindedir.


Jeotermal Enerji


Yenilenebilir enerji kaynaklarından olan Jeotermal Enerji yerkabuğunun sahip olduğu ısı enerjisinin yeraltındaki akışkanlara aktarması sonucu ısınmış akışkanın kendiliğinden ya da sondajlarla ekonomik olarak enerji açığa çıkarması olarak tanımlanabilir.


Jeotermal enerji, yerkabuğunun ulaşılabilir derinliklerinde olağan dışı olarak birikmiş ısının doğrudan ya da başka enerji türlerine dönüştürülerek ekonomik olarak yararlanabilen şeklidir. Jeotermal enerji, fosil yakıtlara alternatif enerji kaynakları arasında en önemlisi durumundadır. Üretim maliyeti, diğer enerji kaynaklarına oranla oldukça düşüktür. Söz konusu maliyet, entegre kullanımlar söz konusu olduğunda, daha da düşmektedir. Doğal kaynaklar kullanılır, dışa bağımlı değildir.


Biokütle Enerjisi


Biyokütle kaynaklarının başında odun gelmektedir. Odunun temel kaynağı olan ağaç ormanlarda kendi halinde yetişen, çok az bakım ve ilgi isteyen bir bitki türüdür. Ağaçların gövdeleri endüstriyel hammadde (MDF, mobilya ve kağıt sektörlerinde) olarak kullanılırken dalları, kabukları, kökleri ve yaprakları atık olarak ormana terk edilmektedir. Bu atıklar ormanda zararlı böceklerin üremesi için bir ortam oluşturmanın yanında orman yangınlarının da birincil sebebidir. Başka hiçbir şekilde değerlendirilemeyen ve kendi başına ormanlarımızda bırakıldığı zaman hastalık ve yangınlara sebep olan atıklar, biyokütle santralleri sayesinde enerjiye dönüştürülebilmektedir.


Biyokütle kaynağı olarak ele alınabilecek başka bir kaynak da tarımsal atıklardır. Bunlar tarımsal faaliyetler sonucunda, yetiştirilen veya hasat edilen ürünlerden arta kalan ve biyokütle potansiyeli olan atıklardır (mısır koçanı, ekin sapları, meyve ağaçlarının budanmış dalları). Bu atıklar ya bulundukları yerlerde yakılarak veya çöp toplama alanlarında gömülerek bertaraf edilmektedir. Bir biokütle santrali bu atıkları işleyerek bir taraftan bertaraf problemini çözerken bir taraftan da enerji üreterek ekonomiye katkı sağlayabilmektedir.


ESER olarak ülkemizin enerji ihtiyacının karşılanmasında etkin bir rol alırken, seçtiğimiz kaynakların mümkün olduğunca yerli ve yenilenebilir olmasını da önemsiyoruz. Bir taraftan dünyadaki en yeni teknolojileri yerinde takip ederken, diğer taraftan bunların ülkemiz şartlarına nasıl uygulanabileceğini araştırıyoruz.


Doğalgaz Çevrim Santrali


Ülkemizde artan Enerji ihtiyaçlarını çevreye zarar vermeden ve pik saatlerde ucuz ve güvenilir olarak karşılamak için Doğalgaz Çevrim Santralleri önemli bir rol üstlenmektedir. Termik santraller içinde çevreye en az zarar veren santraller olan Doğalgaz çevrim santrallerinde teknolojik gelişmelere paralel olarak türbin verimleri önemli ölçüde artmış ve artan ısı enerjisinin gece enerji ihtiyaçları(pompajlı depolamalı HES), bina ısıtma ve seracılıkta kullanılması yaygınlaşmaktadır.


Ülkemiz enerji ihtiyacının yaklaşık %50 si Doğalgaz çevrim santralleriyle karşılandığından bu alanda da ESER olarak Uluslararası deneyimli Firmalarla birlikte, Teknik ve Ekonomik Fizibilite, Jeolojik Etütler, ÇED Raporu Hazırlanması, Lisans başvuruları, Proses Tasarımına dayalı Uygulama Projeleri yapımı ve Yapım Kontrollüğü hizmetlerini gerçekleştirmekteyiz.


Enerji Nakil Hattı


Elektrik Santrallerinde üretilen Elektrik Enerjisinin en az kayıpla Enterkonnekte Sisteme bağlantısı için gerekli ENH (33 ve 154kV) ların güzergah belirlenmesi, topografik alımı, ÇED Raporu Hazırlanması ile Projelendirilmesi ve TEDAŞ Bağlantı görüşlerine göre tüm projelendirmenin yapılması Şirketimizce gerçekleştirilmektedir.